malbork chirurg stomatolog

Mózg, FN i VN są odpowiedzialne za utrzymanie równowagi, a także modulację oddychania, koordynację oddychania i połykania oraz dostosowanie oddychania do zmian posturalnych (49). Znaczenie móżdżku i pnia mózgu dla regulacji automatycznej wentylacji objawia się również w bezdechach sennych (50. 52). Struktury te również pośredniczą w autonomicznej dysfunkcji oddechowej w nagłym zespole śmierci niemowląt i innych zaburzeniach snu i zespołach sercowo-naczyniowych (51, 53). Elektryczna stymulacja neuronów VN moduluje właściwości wypalania neuronów w preBötC (34, 54). W związku z tym wysunięto hipotezę, że stopniowy zanik sieci VN przyczynia się zarówno do ataksji, jak i nieprawidłowości oddechowych obserwowanych u myszy KO. Inaktywacja Ndufs4 selektywnie w VN prowadzi do nieprawidłowej kontroli oddychania, a wirusowa odbudowa ekspresji Ndufs4 w VN poprawia deficyty oddychania i śmiertelność myszy KO. Zatem funkcja Ndufs4 w VN ma krytyczne znaczenie dla utrzymania prawidłowej równowagi i wentylacji w odpowiedzi na hiperkapnię. Myszy KO z Ndufs4 odrestaurowanym tylko w VN prawdopodobnie nadal mają defekty w innych wejściach regulacyjnych do preBötC, jak również samego PreBötC. Co więcej, nasze wirusowe iniekcje znajdowały się w przyśrodkowej i bocznej części VN, ponieważ wykazują największą glejozę (23); jednak inne podziały VN mogą również brać udział w oddychaniu (55). Inne sąsiadujące struktury w rdzeniu grzbietowym lub aksonach biegnących przez ten obszar mogą być dotknięte stanem zapalnym i obrzękiem. Na przykład jądro tractus solitarius jest zaangażowane w regulację oddychania (56), i to (wraz z VN) projektuje do jądra półobronowego. Zmiany jądra parabrachialnego sprzyjają chorobie lokomocyjnej, nudnościom i jadłowstrętowi, które są typowymi stanami związanymi z nieprawidłowościami oddychania i są często obserwowane u pacjentów z LS (7). Podsumowując, nasze badania potwierdzają przydatność myszy KO jako modelu do badania fizjologicznych konsekwencji dysfunkcji mitochondriów w mózgu i podkreślają znaczenie VN w postępie choroby. Metody Myszy. Myszy utrzymywano w diecie gryzoni (5053; PicoLab) i wodzie dostępnej ad libitum w wiwarium z cyklem 12 godzin światła / 12 godzin ciemności w temperaturze 22 ° C. Myszy Ndufs4-KO i Ndufs4lox / lox hodowano jak opisano (22) i krzyżowano wstecznie na podłożu C57BL / 6 przez ponad 10 pokoleń. Myszy NesKO wytworzono przez hodowlę myszy Ndufs4lox / lox myszami B6.Cg (SJL) -Tg (Nes-cre) 1Kln / J (Nestin-Cre) uzyskanymi z Jackson Laboratory. Ponieważ myszy KO i NesKO wykazują identyczną progresję encefalopatii (23), są używane zamiennie w badaniach przedstawionych tutaj i określane jako myszy KO. Linię (Gt) ROSA26Sor-floxed stop-tdTomato (Ai14) (33) otrzymano z Allen Institute for Brain Science (Seattle, Washington, USA). Ocena kliniczna. Postęp choroby oceniano zgodnie z opisem (23). W skrócie, parametry fizjologiczne (masa ciała, temperatura ciała, model oddychania) i behawioralne (aktywność lokomotoryczna, koordynacja motoryczna, zmiany chodu / postury) oceniano w następujący sposób: skumulowane wyniki 0. 1, stadium przedobjawowe; 2. 4, wczesny etap; 5. 8, środkowy etap; 9. 12, późny etap. Generowanie i dostarczanie wektora opartego na AAV. AAV-CRE-GFP i AAV-CRE . -GFP opisano w innym miejscu (57, 58). Wektor AAV-Ndufs4-IRES-GFP wytworzono przez klonowanie mysiego genu Ndufs4 w plazmidzie zawierającym IRES-GFP pod kontrolą promotora CMV-c-p-p-aktyny (CBA). Wirusy przygotowano w komórkach HEK293 z serotypem płaszcza AAV1, puri przez etapy wirowania w gradiencie sacharozy i CsCl, a następnie ponownie zawieszono w HBSS przy mianie 2 × 109 genomów wirusa / ll.
[hasła pokrewne: punkty rubinowe, rak tarczycy objawy, rosa canina ]