Pacjenci kwalifikujący się do badania

width=300Pacjenci zostali uznani za kwalifikujących się, jeśli spełnili wszystkie następujące kryteria: zespół ogólnoustrojowej reakcji zapalnej po przyjęciu na OIOM, 19 rekrutowanych w ciągu 72 godzin od przyjęcia na OIOM; wymagał wsparcia jednego lub więcej układów narządów (intubacja z wentylacją mechaniczną, wsparcie inotropowe lub hemofiltracja); oczekuje się, że przeżyje co najmniej 48 godzin od randomizacji (w opinii klinicysty ICU); i zdolność do fagocytozy neutrofilów <50%.

Otrzymano świadomą, pisemną zgodę od pacjenta lub, w przypadku braku zdolności, od osobistego przedstawiciela prawnego. W przypadku braku osobistego przedstawiciela prawnego uzyskano pisemną zgodę od profesjonalnego przedstawiciela prawnego, zgodnie z warunkami etycznej aprobaty.

Randomizacja

Pacjenci byli randomizowani 1: 1, z rozwarstwieniem według miejsca, za pomocą internetowej usługi randomizacji w Newcastle Clinical Trials Unit. Randomizację przeprowadzono w permutowanych blokach o zmiennej długości.
[patrz też: oriflame katalog 17 2014, polipektomia, porażenie piorunem ]