wolin trasy rowerowe ad

Aby pacjenci mogli się zakwalifikować do badania, całkowity poziom cholesterolu w osoczu mierzony cztery tygodnie przed randomizacją wynosił od 155 do 271 mg na decylitr i poziom triglicerydów na czczo mniejszy niż 445 mg na decylitr (5,0 mmol na litr). Kryteria wyłączające obejmowały istotne klinicznie zdarzenie medyczne lub chirurgiczne w ciągu trzech miesięcy przed rozpoczęciem badania, niewydolność serca, chorobę nerek lub wątroby oraz obecne stosowanie jakichkolwiek środków obniżających poziom cholesterolu. Po stratyfikacji według zdarzenia kwalifikującego (zawał mięśnia sercowego lub niestabilna dławica piersiowa) i ośrodka klinicznego, pacjenci zostali losowo przydzieleni do otrzymywania 40 mg prawastatyny (Pravachol, Bristol-Myers Sąuibb) lub dopasowywania placebo raz dziennie. Obie grupy nadal otrzymywały porady dietetyczne. Poziomy cholesterolu w osoczu zostały zmierzone przez podstawowe laboratorium w randomizacji, sześć miesięcy później, każdego roku po randomizacji i pod koniec badania. Poziom cholesterolu HDL w dużej gęstości i poziomy triglicerydów mierzono w próbkach krwi pobranych podczas postu u pacjentów, na linii podstawowej, jeden, trzy i pięć lat po randomizacji, a także na końcu badania. Cholesterol o niskiej gęstości (LDL) oszacowano pośrednio, stosując formułę Friedewald i wsp. 12 Pracownicy badania i pacjenci pozostawali zaślepieni wynikom centralnych analiz poziomów lipidów. Zwykła opieka nad pacjentami, w tym także leczenie innych leków obniżających poziom cholesterolu, pozostawała pod kierunkiem ich własnych lekarzy. Wyniki innych badań na dużą skalę inhibitorów reduktazy HMG-CoA 9, 10, 13 zostały zakomunikowane zarówno pacjentom, jak i ich lekarzom leczącym, z dalszym wyjaśnieniem, że jeśli zostanie to uznane za wskazane, można rozpocząć terapię z obniżonym poziomem cholesterolu. . Rutynowe wizyty w klinice były zaplanowane co sześć miesięcy po randomizacji w celu monitorowania zgodności z leczeniem badanym i uzyskania danych na temat przyjęć do szpitala, poważnych zdarzeń niepożądanych i wyników badań.
Klasyfikacja i przegląd wyników
Pierwszorzędowym wynikiem badania była zgon z powodu CHD. Zgony z powodu CHD zostały następnie sklasyfikowane jako zgon z powodu śmiertelnego zawału mięśnia sercowego, nagłej śmierci, śmierci w szpitalu po ewentualnym zawale mięśnia sercowego lub śmierci spowodowanej niewydolnością serca lub inną przyczyną wieńcową. Drugorzędnymi rezultatami były śmierć z jakiejkolwiek przyczyny; śmierć z przyczyn sercowo-naczyniowych; zgon z powodu CHD lub niezakończonego zgonem zawału mięśnia sercowego; zawał mięśnia sercowego; uderzenie; udar niedokrwienny; rewaskularyzacja wieńcowa (angioplastyka wieńcowa, operacja pomostowania tętnic wieńcowych lub obie); liczba dni w szpitalu; poziomy lipidów w surowicy; oraz związek zmian poziomów lipidów z występowaniem sercowo-naczyniowych punktów końcowych. Każda z tych analiz została wstępnie określona w oryginalnym protokole lub w kolejnych poprawkach wprowadzonych bez wiedzy o wynikach jakiejkolwiek analizy zgodnie z przypisaniem do leczenia.
Wszystkie zgony, zawały mięśnia sercowego i udary zostały sprawdzone przez komisję oceniającą wyniki lub komisję orzekającą o udarach, której członkowie nie mieli wiedzy o przydzieleniu leczenia pacjentowi. Zawał mięśnia sercowego został rozpoznany na podstawie obecności co najmniej dwóch nowych patologicznych załamków Q na elektrokardiogramie11 lub dwóch z następujących trzech kryteriów: co najmniej 15 minut niedokrwiennego bólu w klatce piersiowej, ewolucyjnych zmian fal ST-T (jak wcześniej określono11), lub podniesienie poziomu kinazy kreatynowej lub jej izoenzymu MB do co najmniej dwukrotności górnej granicy normy
[więcej w: Corsodyl, nutrend, monoderma ]
[patrz też: rak pluc objawy, rak szyjki macicy leczenie, rak tarczycy objawy ]