wolin trasy rowerowe cd

Udar został zdefiniowany jako ostre nowe zaburzenie ogniskowej funkcji neurologicznej, powodujące śmierć lub trwające dłużej niż 24 godziny. Niezależny komitet monitorujący dane i bezpieczeństwo regularnie monitorował postęp badania; zaplanowano pięć formalnych, okresowych analiz w celu zbadania różnic w ogólnej śmiertelności lub częstości występowania poważnych zdarzeń niepożądanych związanych z leczeniem prawastatyną. Wytyczne dotyczące wcześniejszego przerwania badania oparto na różnicy co najmniej 3 SD (P <0,003) pomiędzy grupami w jednym z tych wyników. 14 Badanie zostało pomyślane, zarządzane i analizowane niezależnie od Bristol-Myers Squibb. Wszyscy pacjenci wyrazili pisemną zgodę, a badanie zostało zatwierdzone przez komisję etyczną w każdym centrum uczestniczącym.
Analiza statystyczna
Badanie miało 80% mocy do wykrycia zmniejszenia o 18,3% ryzyka zgonu z powodu CHD po pięciu latach, z dwustronną wartością P <0,05. Proces miał być kontynuowany do 700 zgonów z powodu CHD, o ile nie zostało ono przerwane wcześniej. Wszystkie analizy przeprowadzono na zasadzie zamiaru leczenia.
Analizy czasu do wystąpienia wykonano w teście log-rank, z warstwowaniem według zdarzenia kwalifikującego.15 Oszacowano szacunkową względną redukcję ryzyka związanego z terapią prawastatyną i 95-procentowe przedziały ufności uzyskano przy użyciu proporcjonalnych zagrożeń Coxa. model.16 Wcześniejsze analizy podgrup oceniały zmienność wpływu leczenia na złożony wynik zgonu z powodu CHD i zawału mięśnia sercowego niezakończonego zgonem, na podstawie testów interakcji w modelu Cox16 i przy użyciu zmiennych ciągłych dla wieku i linii podstawowej wartości lipidów. Wartości P nie zostały skorygowane dla wielokrotnych porównań.
Wyniki
Tabela 1. Tabela 1. Podstawowa charakterystyka pacjentów losowo przypisanych do prawastatyny lub placebo. Między 12 czerwca 1990 r. A 18 grudnia 1992 r. 9014 pacjentów zostało losowo przydzielonych do leczenia: 4512 do prawastatyny i 4502 do placebo. Spośród nich 91 pacjentów (1 procent) okazało się nie spełniać wszystkich kryteriów kwalifikowalności (31 nie spełniało kryteriów zawału mięśnia sercowego lub niestabilnej dławicy piersiowej w okresie od 3 do 36 miesięcy przed rozpoczęciem badania, 46 poddano rewaskularyzacji wieńcowej lub wystąpiło niestabilna dławica 3 miesiące przed rozpoczęciem badania, 8 zażywało leki obniżające poziom cholesterolu, a 6 spełniało inne kryteria wykluczenia); ci pacjenci zostali włączeni do wszystkich analiz. Obie grupy były bardzo dobrze zrównoważone pod względem charakterystyki linii podstawowej (tabela 1). Dwanaście procent miało zarówno zdarzenia kwalifikujące, jak i zostały włączone do warstwy z zawałem mięśnia sercowego. W sumie 42 procent pacjentów miało kwalifikowany poziom cholesterolu całkowitego w osoczu mniejszy niż 213 mg na decylitr (5,5 mmol na litr).
Status na końcu badania
W maju 1997 r., Po tym, jak komitet monitorujący dane i bezpieczeństwo ustalił, że wcześniej określona granica różnic w całkowitej śmiertelności została przekroczona, wszyscy pacjenci zostali poinformowani, że badanie zakończy się. Ostateczne wizyty kontrolne u pacjentów miały miejsce między lipca a 30 września 1997 r., Kiedy średni czas trwania badania wynosił 6,1 roku, a status istotnego stanu został stwierdzony u wszystkich, z wyjątkiem jednego pacjenta.
[hasła pokrewne: teosyal, buprenorfina, Mimośród ]
[więcej w: reumatoidalne zapalenie stawów leczenie, katalog oriflame 2015, rezonans magnetyczny kraków cena ]