wolin trasy rowerowe ad 5

Przyczyny śmierci według grupy leczenia. Wpływ leczenia na układ sercowo-naczyniowy przedstawiono w Tabeli 2. Wśród pacjentów przypisanych do prawastatyny, częstość występowania końcowego zgonu z CHD w badaniu głównym wynosiła 6,4% w grupie otrzymującej prawastatynę, w porównaniu z 8,3% w grupie placebo (względna redukcja ryzyka przy terapii prawastatyną, 24%, przedział ufności 95%, 12 do 35%, P <0,001) (Figura 1). Całkowita śmiertelność była o 22 procent mniejsza (przedział ufności 95 procent, 13 do 31 procent) w grupie otrzymującej prawastatynę (11,0 procent) niż w grupie placebo (14,1 procent, p <0,001) (Figura 2A, 2B i 2C). Śmiertelność z przyczyn sercowo-naczyniowych była o 25 procent niższa (7,3 procent wobec 9,6 procent, P <0,001). Zmniejszyła się liczba zgonów z powodu raka i urazów lub samobójstw wśród pacjentów przypisanych do prawastatyny, ale różnice te nie były znaczące (Tabela 3). Istniało również znaczne zmniejszenie umieralności z powodu CHD i ogólnej śmiertelności wśród pacjentów przypisanych do prawastatyny w każdej z dwóch grup zdefiniowanych przez zdarzenie kwalifikujące. W podgrupie z wcześniejszym zawałem mięśnia sercowego śmiertelność z CHD była o 23% mniejsza wśród osób przypisanych do prawastatyny niż u osób przypisanych do grupy placebo (P = 0,004), a ogólna śmiertelność była o 21% niższa (P = 0,002). W podgrupie pacjentów, którzy przed randomizacją byli hospitalizowani z powodu niestabilnej dławicy piersiowej, śmiertelność z powodu CHD była niższa o 26% w przypadku prawastatyny (p = 0,036), a całkowita śmiertelność była o 26% niższa (p = 0,004).
W odniesieniu do innych drugorzędowych punktów końcowych częstość zawału serca wynosiła 7,4 procent wśród osób przypisanych do prawastatyny, w porównaniu z 10,3 procent w grupie placebo (względna redukcja ryzyka, 29 procent, p <0,001), częstość występowania udaru była 3,7 procent w porównaniu z 4,5 procentami (zmniejszenie ryzyka, 19 procent, P = 0,048), odsetek operacji pomostowania tętnic wieńcowych wyniósł 9,2 procent w porównaniu z 11,6 procentami (zmniejszenie ryzyka, 22 procent, p <0,001), częstość angioplastyki wieńcowej wynosiła 4,7% w porównaniu z 5,6% (zmniejszenie ryzyka, 19%, P = 0,024), a częstość hospitalizacji z powodu niestabilnej dławicy piersiowej wynosiła 22,3% w porównaniu z 24,6% (zmniejszenie ryzyka, 12%; = 0,005).
Pacjenci z grupy prawastatynowej spędzali również znacznie mniej czasu w szpitalu (2,9 dni mniej na pacjenta, P <0,001), mieli mniej hospitalizacji i spędzali mniej czasu w szpitalu na przyjęcie (0,6 dnia lub 10 procent, mniej czasu na dopuszczenie, P = 0,002).
Wstępnie zdefiniowane analizy podgrup
Tabela 4. Tabela 4. Wpływ leczenia prawastatyną na zgon z powodu choroby niedokrwiennej serca i niezakończonego zgonem zawału mięśnia sercowego w podgrupach określonych w protokole. Tabela 4 przedstawia analizy podgrup w odniesieniu do łącznego punktu końcowego zgonu z CHD i zawału mięśnia sercowego niezakończonego zgonem. Nie stwierdzono dowodów na znaczącą niejednorodność efektu leczenia w żadnej z analiz tych podgrup. Zmniejszenie ryzyka związanego z leczeniem prawastatyną w każdej z podgrup było zgodne z 24-procentowym zmniejszeniem ryzyka dla całej kohorty. Istotne zmniejszenie ryzyka wystąpienia incydentów wieńcowych u pacjentów leczonych prawastatyną obserwowano zarówno u pacjentów po przebytym zawale mięśnia sercowego, jak i wśród hospitalizowanych z powodu niestabilnej dławicy piersiowej, a także w innych dużych podgrupach, takich jak pacjenci z początkowym poziomem cholesterolu całkowitego w osoczu poniżej 213 mg na decylitr.
Bezpieczeństwo
W sumie 403 nowo zdiagnozowanych pierwotnych nowotworów wystąpiło u 379 pacjentów otrzymujących prawastatynę, w porównaniu z 417 rakiem u 399 pacjentów otrzymujących placebo (p = 0,43)
[podobne: buprenorfina, dabrafenib, anastrozol ]
[przypisy: oriflame katalog 17 2014, polipektomia, porażenie piorunem ]